Airport Hotel Pilotti in Vanda

Open map
Local time:
07:06:14
No information

🕗 Opening hours

SundayNo information
MondayNo information
TuesdayNo information
WednesdayNo information
ThursdayNo information
FridayNo information
SaturdayNo information
1, Skattbacksvägen, 01510, Vanda, FI Finlandia
Contacts phone: +358 9 3294800
Website: www.airporthotelpilotti.fi
Latitude: 60.2846746, Longitude: 24.9658723
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Sami Korpi

  Sami Korpi

  ::

  Hyvä hotelli, lähellä lentokenttää ja muita julkisia palveluita. Ilmainen parkkipaikka (oliko viikkon,ilmainen)ja sitten hyvä kuljetus lentokentälle ja takaisin.

 • Harri Pohjola

  Harri Pohjola

  ::

  Suhteellisen edullinen lentokenttähotelli. Ilmainen linja-autokuljetus lentokentälle ja saa myös jättää oman auton hotellin parkkipaikalle.

 • Johanna Kakko

  Johanna Kakko

  ::

  Perfect price and perfect stay. Staff was nice and the rooms were just repaired. Breakfast was perfect and location really good. Free lift to the airport was great. I will definitely come here again.

 • Nazaret Ortega

  Nazaret Ortega

  ::

  Mucho calor en las habitaciones

 • Ayla Oso Cavernario

  Ayla Oso Cavernario

  ::

  La habitación bien, el baño exageradamente minúsculo, nunca había visto un baño tan pequeño.

Nearest Lodging:

Airport Hotel Pilotti

Skattbacksvägen 1
lodgingRead More

4 room apartment in Vantaa - Lähettilääntie 5

Sändebudsvägen 5, Vanda
lodgingRead More

A cozy two-bedroom apartment in good condition in Veromiehenkylä, Vantaa. (ID 10713)

Arinatie 10, Vantaa
lodgingRead More

Avia Apartments Vantaa

Pehtoorintie 2, Vantaa
lodgingRead More

📑 All categories in Finland

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4