Cumulus City Airport Vantaa in Vanda

Local time:
19:26:40
No information

🕗 Opening hours

SundayNo information
MondayNo information
TuesdayNo information
WednesdayNo information
ThursdayNo information
FridayNo information
SaturdayNo information
6, Robert Hubers väg, 01510, Vanda, FI Finlandia
Contacts phone: +358 200 48112
Website: www.cumulus.fi
Latitude: 60.29734, Longitude: 24.961678
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Raija Kosunen

  Raija Kosunen

  ::

  Kiitos, että hotelli tarjoaa ilmaisen bussimatkan kentokentälle. Meidän kohdalla bussimatka aamuyöstä oli kuitenkin täydellinen fiasko. Bussiin änkesi noin 50 kiinalaista matkalaukkuineen ja muista hotelleista änkesi bussiin lisää porukkaa, joten bussista ei päässyt sisään eikä ulos. Matka hotellille kesti melkein tunnin, jonka jälkeen vastaanotossa oli sisäänkirjoittaumassa 50 kiinalaisen jono. Menimme odotellessa aamiaiselle. Ravintolassa oli melkein kaikki pöydät täynnä likaisia astioita. Kun viimein pääsimme nukkumaan, niin siivooja tuli huoneeseemme klo 10. Miksi ? Olemme yöpyneet usein Cumuluksessa, mutta tällä kertaa kaikki ei mennyt nappiin. Terveisin Raija Kosunen

 • Mayte Embuena

  Mayte Embuena

  ::

  Muy discreto pero el personal super amable

 • Rafa Garcia

  Rafa Garcia

  ::

  Limpieza y tranquilidad. Cerca del aeropuerto

 • Andres Domingo

  Andres Domingo

  ::

  Hotel correcto sin grandes alardes

 • Aranzazu LOPEZ-ESTEVE

  Aranzazu LOPEZ-ESTEVE

  ::

  Hotel sin ningún tipo de encanto!! la comida mala y los baños se inundan cuando te duchas. La zona exterior sucia, papeleras llenas y muchas colillas en suelo.

Nearest Lodging:

Cumulus Resort Airport Congress Center

Cumulus Resort Airport Congress Center

Robert Hubers väg 4, Vanda
lodgingRead More

Nuzzles Apartments

Pyhtäänkorvenkuja
lodgingRead More
Holiday Inn Helsinki - Vantaa Airport

Holiday Inn Helsinki - Vantaa Airport

Frälsevägen 2, Vanda
lodgingRead More

Аэропорт Апартмент

Pyhtäänkorventie 21
lodgingRead More
Airport Apartments

Airport Apartments

Pyhtäänkorventie 21, Vantaa
lodgingRead More

📑 All categories in Finland

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4