Kotimajoitus Tiutinen in Kotka

Local time:
17:35:26
No information

🕗 Opening hours

SundayNo information
MondayNo information
TuesdayNo information
WednesdayNo information
ThursdayNo information
FridayNo information
SaturdayNo information
2, Majasaarentie, 48930, Kotka, FI Finland
Contacts phone: +358 44 0242430
Latitude: 60.4675911, Longitude: 26.9851697
Larger Map & Directions

Comments 1

  • Timo Keveri

    Timo Keveri

    ::

    Miellyttävällä paikalla tiutisen saaressa. Ehkä hivenen vaikean kulkumatkan päässä mutta erittäin rauhallinen merellinen ympäristö. En ole itse vieraillut asiakkaana mutta tunnen tiutisen.

Nearest Lodging:

Villa Seurakuja

Villa Seurakuja

Seurakuja 6, Kotka
lodgingRead More
Original Sokos Hotel Seurahuone

Original Sokos Hotel Seurahuone

Keskuskatu 21, Kotka
lodgingRead More
Merikotka
Kävelykatu
Summer Hotel Katarina

Summer Hotel Katarina

Lehmustie 4, Kotka
lodgingRead More
Villa Katariina - kotimajoitus

Villa Katariina - kotimajoitus

Kuusitie
lodgingRead More

📑 All categories in Finland

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4