Lkv Kiinteistö Vartiainen Oy in Joensuu

Open map
Local time:
06:57:41
No information

🕗 Opening hours

SundayNo information
MondayNo information
TuesdayNo information
WednesdayNo information
ThursdayNo information
FridayNo information
SaturdayNo information
25 c, Kauppakatu, 80100, Joensuu, FI Finlandia
Contacts phone: +358 13 122522
Website: www.kiinteistokaksikko.fi
Latitude: 62.6018055, Longitude: 29.7607073
Larger Map & Directions

Comments 2

 • Tuula Koivurova

  Tuula Koivurova

  ::

  Ammattimaista toimintaa, todella tyytyväinen!

 • Ironhead HD

  Ironhead HD

  ::

  Spedefirma, vanha ja tyylitön, ei ole edes facebooksivuja. Myyntimiehiä asian negatiivisessa merkityksessä. Myy vaikka mummonsa jos rahaa löytyy ja luvataan vaikka kuu taivaalta.

Nearest Real estate agency:

Kiinteistönvälitys Mauri Ahvalo Oy LKV

Siltakatu 16, Joensuu
real_estate_agencyRead More

📑 All categories in Finland

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4