Scouts' Youth Hostel - Partiotalon Retkeilymaja in Joensuu

Open map
Local time:
18:21:39
Open

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
25, Vanamokatu, 80130, Joensuu, FI Finlandia
Contacts phone: +358 45 2621631
Website: partiotalo.fi
Latitude: 62.612473, Longitude: 29.7518349
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Олег Казаченко

  Олег Казаченко

  ::

  Заселился в общую комнату, где 12 спальных мест, но в итоге один ночевал. Кайф! Есть все необходимое.

 • Terhi Takkinen

  Terhi Takkinen

  ::

  Asiallinen yöpymispaikka retkeilijöille ja maailmamatkaajille. Hyvät puitteet omatoimimatkailuun. Kaikki mitä tarvitsee hyvään lepotaukoon reissulla.

 • TheAparus

  TheAparus

  ::

  En ees käyny koko vitun paikassa mitä tää gogle maps vammailee

 • Sirpa Luoma

  Sirpa Luoma

  ::

  Kiva ja siisti paikka. Rauhallinen.

 • Diego López

  Diego López

  ::

  Personal amable..

Nearest Lodging:

3 room apartment in Joensuu - Kirkkokatu 2

Kirkkokatu 2 A 4
lodgingRead More

Apartamentos Joensuu

Torikatu 47 ( toimisto, office )
real_estate_agencyRead More

Karelia Expert Tourist Service Ltd

Teollisuuskatu 15, 1 krs., Joensuu
lodgingRead More

Kotimaailma Apartments Joensuu

Siltakatu 22
lodgingRead More

📑 All categories in Finland

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4