Subway Helsinki Kaivopiha in Helsingfors

Local time:
13:55:15
Open

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
3-5, Mannerheimvägen, 00100, Helsingfors, FI Finlandia
Contacts phone: +358 50 4313370
Website: www.subway.fi
Latitude: 60.1695426, Longitude: 24.9408041
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Milja Rantanen

  Milja Rantanen

  ::

  Hyvää ruokaa ja pääasiallisesti hyvää palvelua. Vaikeasti allergiselle en suosittele, koska allergiaa aiheuttavia aineita säilytetään samassa paikassa kuin muitakin, eikä kumihanskoja vaihdeta esimerkiksi tomaatin ja kurkun välissä, ellei erikseen pyydetä...

 • by alex

  by alex

  ::

  nam nam

 • Kimmo Koskiala

  Kimmo Koskiala

  ::

  Hyvät leivät kuten muissakin Subeissa. Keskeinen sijainti. Kolkko tila. Skarppi mutta vähän tyly palvelu

 • Satu Saastamoinen

  Satu Saastamoinen

  ::

  Käynyt pari kertaa. Palvelu ollut aina nopeaa ja ystävällistä. Subit hyviä. Ensimmäisellä kerralla paikka oli vaikea löytää, mutta kun sen oppii löytämään, niin todella helppoa. (Subway on tosiaan Kaivopihalla, jonne siis tarvitsee vain löytää. Kaivopihalle ohjaava kyltti on rautatieasemalla ja monet myyjät osaavat neuvoa Kaivopihalle.)

 • Stuart Griffiths

  Stuart Griffiths

  ::

  Bizarre location which involved wondering through a series of squares and entering what could be a rabbit warren into wonderland if not for the lack of a looking glass. There is a comic shop past the counter for some reason and little apparent seating. Also annoyed at the disregard for correct coloured knives to use when cutting sandwiches without meat.

Nearest Meal takeaway:

Pizza Hut Citykäytävä

Pizza Hut Citykäytävä

Aleksanterinkatu 21, Helsinki
restaurantRead More
Pikku Jaska -grilli
Subway
Subway
La Soupe
Kotipizza

📑 All categories in Finland

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4