Suomalainen Kirjakauppa in Helsinki

Open map
Local time:
17:38:09
Open

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
1, Urho Kekkosen katu, 00100, Helsinki, FI Finnland
Contacts phone: +358 10 4054460
Website: www.suomalainen.com
Latitude: 60.1690357, Longitude: 24.9331548
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Eeteprojekt projektbüroo

  Eeteprojekt projektbüroo

  ::

  Good Finnish bookstore

 • Anna Mandi

  Anna Mandi

  ::

  Viihtyisä, Kattava ja Valoisa 😊

 • Alexsandra 22

  Alexsandra 22

  ::

  Tosi kiva kirjakauppa, löytyy laajasti kirjoja, pelejä ja askartelutarvikkeita ja jopa liukumäki 👍

 • Mikko Lehtonen

  Mikko Lehtonen

  ::

  Monipuolinen kirjakauppa Kampin keskuksessa. Etenkin aamulla ennen kello kahdeksaa liikkeessä on hyvä asioida, koska siellä ei ole siihen aikaan ruuhkaa. Tarjonnassa painottuvat uudet kirjat, joten hiukan vanhempia teoksia täytyy etsiä muualta. Kaupan valikoimiin kuuluu kirjojen lisäksi muun muassa monipuolisia askartelutarvikkeita sekä konttoritavaroita.

 • Salli Salonen

  Salli Salonen

  ::

  Tämä kauppa ansaitsee vain yhden tähden, jonot joskus liian pitkiä ja asiakaspalvelu on törkeää ja ylimielistä, jos jotain vihkoa kynää tms, tarvitsen ostan ne muualta mutta tähän kauppaan en anna euron euroa, olen pitänyt tätä hyvänä liikkeenä mutta yhden episodin jälkeen pomppasi yli.

Nearest Book store:

Kampintorin Antikvaarinen kirjakauppa oy

Fredrikinkatu 63
book_storeRead More

📑 All categories in Finland

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4