Suomalainen Kirjakauppa Oy in Helsinki

Local time:
05:27:53
Closed

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
1, Urho Kekkosen katu, 00100, Helsinki, FI Finland
Contacts phone: +358 10 4054460
Website: www.suomalainen.com
Latitude: 60.1694809, Longitude: 24.9337569
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Salli Salonen

  Salli Salonen

  ::

  Tämä kauppa ansaitsee vain yhden tähden, jonot joskus liian pitkiä ja asiakaspalvelu on törkeää ja ylimielistä, jos jotain vihkoa kynää tms, tarvitsen ostan ne muualta mutta tähän kauppaan en anna euron euroa, olen pitänyt tätä hyvänä liikkeenä mutta yhden episodin jälkeen pomppasi yli.

 • Marko Kirjavainen

  Marko Kirjavainen

  ::

  Jonot vähän pitkiä välillä, muuten palvelu on aika jees.

 • Vesa Seppänen

  Vesa Seppänen

  ::

  Book store

 • Iman Asadi

  Iman Asadi

  ::

  You can almost find everything you need from here, they can also order books that they don't have

 • Mika Pirhonen

  Mika Pirhonen

  ::

  This store has everything what you need. If you need cheaper outlet stuff go to Kirjatori / Tiimari.

Nearest Book store:

Bubonina Oy Ab

Simonsgatan 8, Helsingfors
book_storeRead More
Kampintorin Antikvaarinen kirjakauppa oy

Kampintorin Antikvaarinen kirjakauppa oy

Fredrikinkatu 63, Helsinki
book_storeRead More
Kosminen
Kirjokanta Oy
Antikvaarinen Kirjakauppa Kirjava Lintu Oy

Antikvaarinen Kirjakauppa Kirjava Lintu Oy

Yrjönkatu 21, Helsinki
book_storeRead More

📑 All categories in Finland

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4