Suomalainen Kirjakauppa Kamppi in Helsinki

Local time:
01:32:41
Closed

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
1, Urho Kekkosen katu, 00100, Helsinki, FI Finland
Contacts phone: +358 10 4054460
Website: www.suomalainen.com
Latitude: 60.1694809, Longitude: 24.9337569
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Bhabani Sankar Das

  Bhabani Sankar Das

  ::

  Very good collections of books

 • Mikko Lehtonen

  Mikko Lehtonen

  ::

  Monipuolinen kirjakauppa Kampin keskuksessa. Etenkin aamulla ennen kello kahdeksaa liikkeessä on hyvä asioida, koska siellä ei ole siihen aikaan ruuhkaa. Tarjonnassa painottuvat uudet kirjat, joten hiukan vanhempia teoksia täytyy etsiä muualta. Kaupan valikoimiin kuuluu kirjojen lisäksi muun muassa monipuolisia askartelutarvikkeita sekä konttoritavaroita.

 • Vesa Seppänen

  Vesa Seppänen

  ::

  Book store

 • Iman Asadi

  Iman Asadi

  ::

  You can almost find everything you need from here, they can also order books that they don't have

 • Mika Pirhonen

  Mika Pirhonen

  ::

  This store has everything what you need. If you need cheaper outlet stuff go to Kirjatori / Tiimari.

Nearest Book store:

Kampintorin Antikvaarinen kirjakauppa oy

Kampintorin Antikvaarinen kirjakauppa oy

Fredrikinkatu 63
book_storeRead More
Citydivari.fi Oy

Citydivari.fi Oy

Kansakoulukatu 5, Helsinki
book_storeRead More
Kosminen
Kirjokanta Oy

📑 All categories in Finland

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4